Bukh, V., Grigoryeva, E., Kolesnikov, A., Stegaylo, V., Buynov, A., Zhukovsky, N., Druzhinina, I., Sherstova, N., Gladkov, A., Urlapova, G., & Dulatova, K. (2004). «Конкурс.To be or not to be?». проект байкал, 1(1), XX-XXIV. https://doi.org/10.7480/projectbaikal.1.303