(1)
Stegaylo, V.; Buynov, A.; Zhukovsky, N.; Demkov, S.; Sherstova, N. Перестройка (1987–1999). проект байкал 2015, 12, 101-130.